ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Center Suratthani
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

การศึกษาปริมาณการให้น้ำ ของพื้นที่ป่าต้นน้ำเขื่อนรัชชประภา

ด้วยแบบจำลอง InVEST

  

Download

1.บทคัดย่อ  2.สารบัญ  3.สารบัญตาราง  4.สารบัญภาพ  5.คำนำ  6.การตรวจเอกสาร

7.อุปกรณ์และวิธีการ  8.ผลและวิจารณ์  9.สรุปและข้อเสนอแนะ  10.เอกสารและสิ่งอ้างอิง  11.ภาคผนวก