ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยวิธีศึกษาต้นทุนการเดินทางรายบุคคลและ

การประเมินความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยวิธีสมมติเหตุการณ์

อุทยานแห่งชาติเขาสก

Download คลิก

1.บทคัดย่อ

2.สารบัญ

3.สารบัญตาราง

4.สารบัญภาพ

5.คำนำและวัตถุประสงค์

6.ตรวจเอกสาร

7.อุปกรณ์และวิธีการ

8.ผลและวิจารณ์

9.สรุปและข้อเสนอแนะ

10.เอกสารและสิ่งอ้างอิง

11.ภาคผนวก