ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โครงการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า

บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองม่วงกลวง

ในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก

Download คลิก

บทคัดย่อ

คำนำ

สารบัญ

บทนำ

ตรวจเอกสาร

อุปกรณ์และวิธีการ

ผลการศึกษา ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้

ผลการศึกษา ด้านสัตว์ป่า

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก