ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น ASPARAGACEAE (วงศ์)

  

ชื่อไทย: จันทร์แดง(จันทน์ผา)

ชื่อพฤกษศาสตร์:  Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen