ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

 

โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ

ป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติคลองพนม

Download คลิก

 1. สารบัญ
 2. สารบัญตาราง
 3. สารบัญภาพ
 4. คำนำ
 5. การตรวจเอกสาร
 6. อุปกรณ์และวิธีการ
 7. ผลและวิจารณ์
 8. สรุปและข้อเสนอแนะ
 9. เอกสารและสิ่งอ้างอิง
 10. ภาคผนวก
 11. บทคัดย่อ