ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

 

โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ

ป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติคลองพนม

Download คลิก

 1. สารบัญ
 2. สารบัญตาราง
 3. สารบัญภาพ
 4. คำนำ
 5. การตรวจเอกสาร
 6. อุปกรณ์และวิธีการ
 7. ผลและวิจารณ์
 8. สรุปและข้อเสนอแนะ
 9. เอกสารและสิ่งอ้างอิง
 10. ภาคผนวก
 11. บทคัดย่อ