ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

 

      แปลงตัวอย่างถาวร อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง

  

Download คลิก 

บทคัดย่อ 

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

คำนำ

การตรวจเอกสาร

อุปกรณ์และวิธีการ

ผล

สรุป

เอกสารอ้างอิง

ตารางภาคผนวก